Hvad er Sandplay, Pædagogisk Sandplay og WholeWorldPlay®
Hvad er forskellen, og hvordan er praksis hos Yes2Life ApS

Artikel skrevet af Inge G. Konge Ludvigsen, april 2017

Sandplay terapi

Sandplay tager udgangspunkt i det jungianske grundsyn, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparerende og healende. Ud fra dette rummer vi selv evnen til at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige udfordringer. Ved at arbejde med figurer i sand skaber vi et rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggøres og bevidstgøres. Sandplay arbejder ud fra bevidstheden om, at vores ubevidste kommunikerer med symboler. Sandplay er ressourceorienteret. Det er gennem legen i sandet, vi naturligt kommer i kontakt med dybere lag i vores personlighed – og det er her, de konstruktive løsninger og muligheder findes.

Sandplay terapi foregår i et rum med to sandkasser, en med tørt sand og en med vådt sand. Der er hylder med små figurer, der repræsenterer en symbolrigdom, så både det indre og ydre liv kan symboliseres.

”Enhver psykisk funktion er – gennem fantasien – uløseligt forbundet med de andre psykiske funktioner…(fantasi) er moder til alle muligheder, hvor den indre og ydre verden – ligesom alle psykologiske modsætninger – er forenet i levende harmoni.

“Det er og vil altid være fantasi, der bygger bro mellem de uforenelige krav om
subjektivitet og objektivitet, introversion og ekstroversion. Kun i fantasien forener begge mekanismer sig” Jung 1954 (Carl Gustav Jung ( 1875-1961) schweizisk psykiater, grundlægger af analytisk psykologi.
Citatet er fra min 2-årig efteruddannelse i Sandplay v. Rita Ebbesen og Lisbet Myers Zacho, 2003-5)

Vores talte sprog er ikke særlig nuanceret, især ikke når vi skal beskrive følelsesmæssige tilstande. Både børn og voksne kan have svært ved at give udtryk for, hvilke følelser og tilstande de befinder sig i. Det symbolske sprog indeholder langt flere nuancer.

Det symbolske sprog, er det sprog vi møder i drømme, i det ubevidste. Når man viser sit indre liv i et sandbillede, giver det mulighed for forløsning og bearbejdning. Figurerne, klienten sætter i sandet, bliver symbolske billeder på psykisk indhold. Der bliver sat billede på det, der er svært at forholde sig til og en healings proces sættes igang.

Terapeuten er vidne til en proces, hvor man skal have respekt for det ordløse. Terapeuten skal kunne rumme det sandbillede der kommer, være den nærværende anden, der holder og rummer det udtryk klienten skaber. Det er relationen mellem klienten og terapeuten, der er med til at rodfæste forandringen. Det skaber et frit og afgrænset rum til kreativitet.
Når klienter projicerer det hele ud i sandbilledet, oplever de det som en stor lettelse, fordi smerten ikke længere ligger inde i kroppen, men udenfor i sandkassen. Klienten skaber en slags orden i en uoverskuelig indre verden ved at lave opstillinger i sandkassen. Stort set hele verden kan reproduceres i sandet. Når “Verdenen” er skabt, og sandbilledet er færdigt, tages der et fotografi, som senere kan danne grundlag for den terapeutiske samtale og den videre udvikling.

De fleste mennesker har leget i sand i løbet af deres barndom. Bygget sandslotte, tunneller og lavet sandkager. I barndommen undersøger mange børn hvordan sand smager og mærkes, både udenpå- og indenfor tøjet.

Sandet i de små sandkasser er på en måde helligt. Når vi rører ved sandet og køre vores fingre og hænder gennem det, modtager sandet hver eneste gestus. Det absorberer vores smerter, giver følelsesmæssig lettelse, og er beroligende. Sandet er modtagelig for, hvad det er, at vi bærer på. Sandet accepterer og holder det som ER. Via berøringen kontaktes den sansende del af hjernen, herefter det limbiske system via symboliseringen og efterfølgende integreres forandringen i cortex. I sandplay arbejdes integreret med den tredelte hjerne.

Jung siger: “Symboler er ikke allegorier og ikke tegn: de er billeder på indhold, der delvist trænger sig op i bevidstheden. Vi mangler til stadighed at opdage, at et sådant indhold er virkeligt, at symbolerne er aktive og levende, som ikke blot gør det muligt, men også er absolut nødvendige for, at vi kan fungere. Mens vi gør denne opdagelse, kommer vi til at forstå, hvad symbolet handler om, hvad det formulerer, og hvad grunden er til dets eksistens. Det flimrende symbol formidler psykens processer mere klart og præcist end selv det klareste begreb. For symbolet formidler ikke kun en visualisering af processen, men, og det er måske det vigtigste, en mulighed for at gennemleve processen igen. I dette tusmørke gives muligheden for at forstå det, som for meget klarhed kan forstyrre.” ( Citatet er fra min 2-årig efteruddannelse i Sandplay v. Rita Ebbesen og Lisbeth Myers Zacho, 2003-5)

Det kan være en lettelse at udtrykke sig uden ord. Mange, selv voksne, har ikke ord for angst, frustration og smerte. Klienten udtrykker, bearbejder og skaber forandring gennem legen. Legen hjælper klienter tilbage til sig selv – man kan sige, at klienter “skaber sig selv på ny”. Teorien om, at alle, selv mindre børn, gennem symbolisering, f.eks. leg med figurer i en sandkasse, kan reorganiserer en stærkere indre kerne(identitet) og udvikle en mere velafbalanceret psyke, et mere samlet og integreret Selv, er baseret på C.G. Jungs Analytiske Psykologi.

I en af Jung´s egne svære perioder, healede han sig selv ved dagligt at lege med sand og sten på sandstranden ved Zürichsøen.
Han udtaler: “Jeg kunne ikke bevidst svare på, hvorfor jeg legede dag efter dag, dog havde jeg en indre sikkerhed på, at jeg var på vej til at finde min egen myte.”
At arbejde i sandkassen er via det ubevidste at få kontakt til de myter, vi alle har indeni, for derigennem at kende eller finde en mening med livet i vores egen mytologi. Kampen mellem det gode og det onde, mellem det smukke og det hæslige, mellem kærlighed og had.

Milton Erickson , har udtalt:
“Patienter er patienter, fordi de er ude af kontakt med deres eget ubevidste. Patienter er mennesker, som har været udsat for, for megen programmering så megen udefra kommende programmering, at de har tabt forbindelsen til deres indre selv”.

(Milton H. Erickson, 1901 i Arizona – 1980 i Phoenix var en amerikansk psykiater med speciale i medicinsk hypnose og familieterapi.  Han var stiftende formand for American Society for Clinical Hypnosis og medlem af American Psychiatric Association, American Psychological Association og den amerikanske psykopatologiske Association. Han er kendt for sin tilgang til det ubevidste sind som kreativ og løsningsgenererende. Han er endvidere kendt for at have påvirket blandt andet Neurolingvistisk Programmering (NLP).

Sandplay-terapiens baggrund
Den engelske børneterapeut Margaret Lowenfeld var den første, der brugte sandleg som terapeutisk redskab i 1940′erne, hun arbejde bl.a. med krigstraumatiserede børn efter 2. Verdenskrig, og kaldte sin metode “World Technique”. Den første jungianske Sandplay-terapeut var den schweiziske Dora Kalff. Hun lærte teknikken af Lowenfeld og videreudviklede metoden ved at kombinerer den analytiske psykologis teori med sandlegens praksis. Metoden anvendes i dag bl.a. i familiebehandling, skolepsykologisk rådgivning og på børnepsykiatriske afdelinger samt hos privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter.

Uddannelse hos Yes2Life
Hos Yes2Life er Sandplay terapien en integreret del af den 4-årige psykoterapeutisk grunduddannelse, der er Evalueret af Reflektor.
De studerende får Sandplay terapi metoden i løbet af deres 4. år.   Vi har studerende , der deltager på denne del af uddannelsen, og deres baggrund er en psykoterapeutisk grunduddannelse eller uddannelse som praktiserende psykolog.

På uddannelsen gennemgår vi bl.a. teorier fra den analytiske psykologi, kategorier af figurer, psykens struktur og healende potentiale, symbolisering og de tidlige relationer, tilknytning, tolkning af billeder, de essentielle arketyper i psyken, skyggen, selvet´s arketyper, grundtemaer, det narrative, eventyr og drømme, Neumans udviklings faser, dirigerende sandkasser, adskillelse, analyse af et helt forløb, familier og parterapi.

De 4. års studerende hos Yes2Life lærer at arbejde integreret med metoderne:

Quantum NLP, der bygger på den viden vi har fra kvantemekanikken. Quantum NLP er opstået i et samarbejde med Gestor PNL v. Jessica Riberi og Yes2Life v. Inge Ludvigsen. Vi arbejder integreret med Next Generation NLP, Sandplay, tidlig traumeforløsning og det Systemiske/Familieopstillinger .
Et af de områder, hvor kvantemekanikken har haft størst betydning uden for fysikerkredse, er målingsteori. Helt kort fortalt postulerer kvantemekanikken, at man ikke kan adskille personen, der foretager en måling, fra det, der bliver målt. Det betyder ofte, at man vil ændre en partikels tilstand, når man måler på den.

Sandplay, beskrevet i denne artikel.

Spædbarnsterapi er en metode til at arbejde med tidlige traumer, i Danmark videreudviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen ud fra inspiration fra den franske pædiatriker og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes studerende Caroline Eliacheff.

Familieopstillinger, Bert Hellinger har videreudviklet den systemiske familieopstilling, som  er en omfattende videnskab om menneskelige forhold. Familieopstilling er en metode til at bearbejde forhold og mønstre i familien og andre systemer eller organisationer, som hæmmer vækst og trivsel for den enkelte.
I mange tilfælde gentager problematikkerne sig i den samme familie fra generation til generation, når ikke de bliver set og løst.

Hos Yes2Life lærer psykoterapeuterne at bruge Sandplay som det tavse rummende vidne, endvidere lærer de at anvende metoden integreret med de andre metoder samt historiefortælling.

For at arbejde terapeutisk med Sandplay kræves der, at du har en psykoterapeutisk baggrund, at du har arbejdet terapeutisk med dig selv. På den psykoterapeutiske grunduddannelse hos Yes2Life skal man have 190 lektioners egen terapi, 192 lektioners supervision og 222 lektioners selvstyrende færdighedstræning under supervision.

De studerende der følger Sandplay terapeut uddannelsen, som kommer med anden terapeutisk baggrund skal give 10 lektioners Sandplay terapi og modtage 10 lektioner Sandplay terapi, inden de består.

Da der næsten ingen verbal kommunikation er fra terapeuten under processen, findes en meget reel og kritisk forbindelse sted mellem klient og terapeut via spejlneuronerne. Spejlneuronerne gør det muligt at være fælles om øjeblikket, hvilket kan betegnes som empatisk resonans. Eksperimenter viser, at evnen til spontant at spejle et andet menneskes følelsesmæssige udtryk ikke kontrolleres bevidst, og resonans adfærden registreres heller ikke bevidst. Spejlneuroner betyder bl.a. , at når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Dette gør det muligt både kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt at indgå i et samspil med hinanden. Uden spejlneuroner vil der ikke være kontakt og empati. Spejlneuroner blev opdaget i begyndelsen af 1990’erne af bl.a. forsker Giacomo Rizzolatti (Rizzolatti & Sinigaglia, 2007) ved universitetet i Parma i Italien.

Mennesker kan have den mest vidunderlige samling af figurer, men hvis de ikke ved, hvad de gør og hvorfor, hvis de ikke har modtaget uddannelse, og hvis de ikke har været igennem et betydeligt indre personligt arbejde , sker der ikke noget terapeutisk i Sandplay. Terapeuten skal kunne rumme, tolerere og acceptere, dybden af det psykiske arbejde klienten gør i sandbilledet, og han eller hun skal også være i stand til roligt at rumme det som han/hun selv bliver påvirket af. Hvis terapeuten ikke kan gøre dette, vil Sandplay arbejdet enten stoppe brat, fordi klienten ikke føler sig rummet, eller i værste fald komme ud af kontrol, da klientens eneste mulighed er at gå i overlevelsesstrategi eller blive for overvældet.
Terapeutens funktion er at anerkende klientens psykiske indhold nonverbalt, og netop ikke gøre det forkert, så klienten kan skabe sig selv på ny. Det er det vi hos Yes2Life kalder for ”Det kærlige rummelige vidne”

WholeWorldPlay® Counselor/Pædagogisk Sandplay

”Et barn er som en engel, hvis vinger skrumper ind efterhånden som benene vokser ud.”     Fransk ordsprog                                                                                                                                                      

Jeg er i mange år blevet spurgt fra konsulenter, lærer og pædagoger om de kunne tage Sandplay uddannelsen. For mig har det været vigtigt at fastholde, at Sandplay terapeut uddannelsen var forbeholdt psykoterapeuter og praktiserende psykologer, netop ud fra den erfaring om, hvor vigtig evnen til at være ”Det kærlige rummelige vidne” er, når der arbejdes terapeutisk med klienter.
I alle de år jeg har arbejdet professionelt med mennesker, har jeg både praktiseret som psykoterapeut, coach, supervisor, facilitator og formidler.

Terapi & Coaching
I Quantum NLP ( Neuro Lingvistisk Programmering) har vi lært at adskille coaching og terapi. Terapien handler om at møde det som ER lige nu, og undersøge bagudrettet, hvad der ligger til grund for den nuværende tilstand. Herefter at heale, bearbejde det psykiske indhold fra regressionen og dernæst tilføre ressourcer fremadrettet.

I coaching handler det også om at møde det som ER lige nu, og herefter tilføre ressourcer til systemet, for at skabe en forandring fremadrettet. Mange gange i coaching handler det også om at tilføre ressourcer først, for at kunne være med det som ER lige nu. Idenfor det neuro pædagogiske taler vi om, at systemet først skal i low arousal for at kunne arbejde med nyskabelse.

Erfaringer fra erhvervslivet
De sidste 12 år har jeg brugt figurer og sand, når jeg har faciliteret gruppe processer i erhvervslivet og dermed erfaret, hvordan man kan bruge Sandplay som supplement. Herigennem har jeg lært, hvordan jeg i processen adskiller det terapeutiske og det mere fremadrettede coaching arbejde. Jeg finder Sandplay metoden specielt velegnet til at arbejde med samarbejde, teambuilding, værdi – og målafklaring, mission og vision, forskellige faser i udarbejdelsen af projekter, forandringer og konflikter.

I mange år kaldte jeg det for team-play, nu da vi har WholeWorldPlay® kalder jeg det WholeWorldPlay Counseling. Det er et forsøg på at adskille dette arbejde fra det terapeutisk sandplay. Endvidere uddanner jeg i udlandet i denne metode, og havde her brug for et internationalt navn.

Alle kan række ud
Ved at arbejde med det hele menneske både bevidst og ubevidst, at skabe rum for kreativitet, bliver processen og dermed også resultatet mere i overensstemmelse med hvem vi er, så der frigives kraft og energi til det konkrete arbejde, der skal udføres. Når der gives plads til non-verbal kommunikation og et kreativt udtryk, som er ligeværdig for alle deltagere (i Sandplay kræves ingen forkundskaber eller præstation) bliver resultatet langt bedre og på sigt mere holdbart og etisk. Alle kan række ud efter en figur og placere den i sandet. Hvor der i andre team aktiviteter kan være forskel på resultatet i forhold til evner og færdigheder. Når man f.eks. er på overlevelse i naturen, har vi forskellige forudsætninger for at løse de forskellige opgaver.

Erfaringer fra folkeskolen
Sammen med Majbrith Annesen har jeg de sidste 10 år udforsket, hvordan man kan bruge Sandplay pædagogisk i folkeskolen. Majbrith er tidligere leder i folkeskolen. I de år har det været muligt på Løgstrup Skole i Viborg at etablere Sandplay terapi og Pædagogisk Sandplay sammen med ledelse og personale. Vi har haft mulighed for at afprøve om Sandplay kan bruges pædagogisk, at forholde sig til HER og NU og samtidig tilføre ressourcer til systemet.
Vi er i dag af den klare overbevisning, at det kan man.   Sammen med lærerteamet hos Yes2Life, har jeg udviklet en pædagogisk sandplay uddannelse.

Pædagogisk sandplay
I pædagogisk sandplay anbefaler vi, at man arbejder med modellersand eller kun arbejder i den tørre sandkasse.
Det gør vi, fordi vi ønsker at barnets psykiske indhold skal holdes på et lidt mere modent stadie, end de helt tidlige traumer. I Pædagogisk Sandplay anbefaler vi WholeWorldPlay® kittet, som introduceres senere i denne artikel.

I Pædagogisk Sandplay tages der afsæt i her og nu situationer – netop der hvor ordene ikke slår til. Eller der hvor adfærdskorrektion ikke er lykkedes med kognitive virkemidler.

I Pædagogisk Sandplay er rammerne ikke så frie som i Sandplay terapi. Her kan det være pædagogen eller læreren, der er med til at sætte dagsordenen, og dermed bliver forløbet mere dirigerende. Lad os tage et eksempel: Et barn bliver meget vred overfor kammeraterne, og slår hvis vedkommende ikke får sin vilje. Her kan pædagogen bede barnet om at vise med figurer i modellersandet, hvordan barnet oplever det. Herefter vil pædagogen bede barnet om at finde nogle figurer, som kan hjælpe i situationen. Når der arbejdes på denne måde bliver barnet først rummet, herefter kan banet på en tryg måde udforske egne ressourcer, læring og hermed have indflydelse på egen trivsel.

Lad os se samme situation, hvis barnet kom i Sandplay terapi.   Her ville terapeuten introducere den tørre og den våde sandkasse til barnet, og vise barnet hen til hylderne med figurer. Barnet vil gå i gang med at arbejde i sandet og med figurerne. Når barnet er færdigt, er terapeuten uddannet i at se, hvad det evt. kan handle om i barnets psykiske system. Sandplay terapeuten er trænet i at tolke sandbilledet for bedre at kunne imødekomme barnets indre proces. Her er et trygt og frit rum til at barnet kan lave en regression tilbage til årsagen til at vreden kommer ud på denne måde. Barnets iboende healende potentiale vil i et sandplay forløb være i stand til at bearbejde årsagen, og det vil have en smittende effekt på adfærden.

I pædagogisk sandplay er der ofte fokus på at arbejde med selvværd og selvtillid, at afhjælpe stress overfor forskellige præstationskrav og give barnet mulighed for at få afløb for svære følelser ved forældres skilsmisse, sygdom og lignende. Der arbejdes også med kammeratskabsproblemer, udviklingsmuligheder og konflikthåndtering i grupper.
I et helt almindeligt børneliv er det vigtigt at blive taget alvorligt, få hjælp til at komme videre, når der opstår problemer. Ligesom vores krop har brug for sund mad og bevægelse for at være stærk, har det indre liv også brug for næring for at vi klarer os godt, og udvikler det potentiale vi har.

Uddannelse i Pædagogisk Sandplay
Hos Yes2Life udbyder vi efteruddannelse for lærere, pædagoger og andre med professionel tilknytning til børn og voksne. Pædagogisk Sandplay er et redskab, der hæver den faglighed, den studerende kommer med i forvejen. Uddannelsen strækker sig over 5 moduler, i alt 15 dag, fordelt over et år.

Indholdet på uddannelsen er:

 • Kommunikation og det at skabe god kontakt, vidnefunktionen.
  I neuroaffektiv udviklingspsykologi tales om, hvor vigtigt det er, at der er tillid i relationen. At det er gennem andres anerkendelse og spejling, vi udvikler os. Denne viden omsættes til praksis i Pædagogisk Sandplay.
 • Kommunikation med følelser, at forstå barnets følelser.
 • Hvordan vi gennem metaforer, tegning, figurer og sand aktivere flere dele af hjernen, og dermed arbejder med menneskets fulde potentiale.
 • Netop der hvor ordene ikke slår til, eller adfærds korrektion ikke er nok, har vi brug for vores evne til at hele os selv gennem symbolisering.
 • Læring og inklusionpå en indsigtsfuld og tryg måde.
 • Skabe god egen forståelse hos barnet.
 • Skabe forståelse, integration og sammenhæng i barnets liv.
 • Føle sig bedre klædt på til samtalen med barnet og dets forældre.
 • Mere parat til at afhjælpe de forhindringer, der blokerer for barnets faglighed og trivsel.
 • Fokus på her og nu situationer.
 • Supervision på egne erfaringer i at anvende metoden.

 

WholeWorldPlay®

        “Alle har ret til et liv med leg, trivsel, kreativitet og udvikling”

                                                                                                                  Inge Ludvigsen

I flere år har jeg kørt rundt med flyttekasser med figurer og spande med sand, når jeg skulle ud til virksomheder og faciliterer processer. Det var jeg ved at være grundig træt af, og havde også en idé om, at Sandplay kunne laves i en udgave som alle kunne have gavn af.
I løbet af 2014 og 15 udviklede vi hos Yes2Life WholeWorldPlay® Kittet. Det var vigtigt at alle kategorierne var repræsenteret, at figurerne var lækre og æstetiske. Det indre liv fortjener at blive mødt med lækre materialer. Derudover skulle det være praktisk, og let for institutioner at anvende. Det færdige produkt er testet ned til 4 års alderen.

Vores vision er at integrere betydningen af leg i virksomheder og institutioner over hele verden. Vores mission er at certificere kompetente folk i at bruge WholeWorldPlay® Kittet.

I en verden der er overloaded med teknologi, apps, computerspil mv., ønsker vi, at mennesker genskaber kontakten til det legende og kreative, til vores historier, fortællinger og myter.

Visionen med WholeWorldPlay®, er at inviterer mennesker til at åbne op for deres kreativitet, myte og udvikling. Vi vil hjælpe mennesker, med at manifesterer deres ønsker og mål. Vi vil inviterer mennesker til at integrere den symbolske og mytiske verden i hverdagen, hvor det digitale og kognitive for mange har taget styringen.

 

WholeWorldPlay® bygger på en viden om, at vi som mennesker har et selvstændigt indre potentiale for transformation og healing. For at åbne døren til denne indre verden, har vi brug for inspiration og kreativitet.

I NLP har Robert Dilts( Robert Dilts er udvikler, forfatter, underviser og konsulent inden for Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) – en model af den menneskelige adfærd, læring og kommunikation – siden dets oprettelse i 1975 med John Grinder og Richard Bandler. Robert har også studeret personligt med Milton H. Erickson, M.D. og Gregory Bateson) modelleret kreativitet, at modellere vil sige at observer mennesker, der har denne specielle evne, og så afkode hvad de alle sammen gør, som gør forskellen. Noget af det de alle gør er at arbejde med rammen “As if” altså evnen til at lade som om. Når vi træner vores nervesystem i rammen ”At lade som om” udvikler vi det neurale netværk, og på sigt udvikler vi nye kompetencer.

At tilbyde børn at lege i sandet med figurerne og fortælle historier om det de laver, giver dem mulighed for at interagere med det ubevidste med to metoder, der stimulerer og understøtter hinanden. Sand, figurer og historiefortælling støtter nødvendigheden af leg i børns udvikling og læring, som er et velkendt faktum blandt fagfolk, der arbejder med børn. Et væld af litteratur og forskning eksisterer vedrørende det vigtige af leg i børns læring bl.a. Vygotsky ( 1896 – 1934) var en sovjetisk psykolog som i dag har stor betydning for udviklingspsykologi og pædagogik og Jean Piaget ( 1896 – 1980) var en schweizisk  psykolog, der er kendt for sine studier af tankeprocessen hos børn. Hans resultater har haft betydelig indflydelse på vor tids undervisningsmetoder.

 

At lege i sandet blødgør på en måde den bevidste tænkning og fører os ind i en mere fantasifuld og symbolsk tænkning. Det er en naturlig proces, som ikke kræver nogen uddannelse eller teknik, barnet leger bare.

Den fantasifulde historiefortælling aktiverer de sproglige systemer på et dybt psykisk niveau, at fortælle historier forbedrer sprogforståelse, ydeevne og læsning. At fortæller historier er en mulighed for at skabe, og ”skabe os selv på ny”

“Leg er et universelt element i barndommen. Leg er et begreb i sig selv, der ikke kan begrænses til et bestemt samfundspsykologisk, universelt synspunkt eller til et bestemt civilisationsniveau. Leg har eksisteret i alle kulturer og i alle kendte historiske perioder. Den kan beskrives som en overordnet biologisk form, gennem hvilken samfundet udtrykker sin fortolkning af livet og verden” (Alexander Luria (1902 – 1977) Russisk neuropsykolog med speciale i udviklingspsykologi) 

“Barnet er alt dét, der er frit for hæmninger og åbent og samtidig guddommeligt kraftfuldt; den ubetydelige, usikre begyndelse og den triumferende afslutning. Det “evige barn” i mennesket er en ubeskrivelig oplevelse, en selvmodsigelse, et handicap og en guddommelig rettighed” Jung 1959 (Citat fra 2-årigt kursus i Analytisk Psykoterapi ( 2007 – 09) ved Lisbet Myers og Misser Berg)

  

“Hjernen er plastisk, og det betyder, at den tilpasser sig til, hvordan den bliver brugt. En hjerne, som ikke er kreativ, er bare utrænet. Hvis du begynder at skabe nye baner, vil det påvirke din tankegang og din kreativitet”, siger Gabriella Wejlid, som er svensk forelæser og forfatter inden for hjernetræning, kreativitet og hukommelsestræning.

I legen med sand, figurer og fortælling bevæger vi os fra det mere bevidste, rationelle i venstre hjernehalvdel til det mere fantasifulde/billedelige i højre hjernehalvdel. Dette løsner blokeringer og er med til at genopretter vores psykiske balance.

Når du er kreativ er det ikke kun din højre/venstre hjernehalvdel der er involveret, du burger hele dit sanseapparat, både det visuelle, det kinæstetiske/kropslige og det auditive. En af de bedste måder at stimulerer kreativteten på, er at forbedre samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, samt at arbejde med sanseintegration. Det sker i legen med sand, figurere og historiefortælling.

Det betyder, at ethvert barn eller voksen, der har mulighed for at lege med sandet og figurerne i WholeWorldPlay® vil drage fordel af det.

Vi har oplevet børn, der har problemer med at koncentrere sig i forskellige sammenhænge, blive så optaget af at lege med Kittet, at de mister tidsfornemmelsen.

Det at lege frit med figurerne og sandet har en healende og udviklende effekt i sig selv.  Vi har testet Kittet fra 4 år og op til 90 år – alle bliver grebet og optaget af legen.

Hvordan WholeWorldPlay® anvendes

I grupper såsom: familie, venner, kollegaer og andre fællesskaber kan det anvendes til at fortælle om oplevelser. Det kan også bruges til at skabe historier sammen.

Én person begynder, ved at vælge en figur og sætter den i sandet. Personen siger: “Der var engang….” og inddrager figuren i et par sætninger i en fortælling.

Den næste person vælger en figur og sætter den i sandet, og fortsætter historien og inddrager den nye figur i fortællingen.

Deltagerne skiftes, vi anbefaler max 6-8 deltagere.  Alt afhængig af alder skal man kunne vente til det bliver ens tur igen.

Vi anbefaler, at det ikke er tilladt at flytte en figur fra en anden deltager. Deltagerne lytter, og må ikke blande sig i, hvad de andre deltagere fortæller.

En anden måde at anvende Kittet på, er at lade én person fortælle en historie fra hans/hendes virkelige liv eller et eventyr.

Fortælleren kan bruge figurer som en visuel dimension, eller lade figurerne danne og fortælle historien. Som historiefortæller, kan personen på et tidspunkt, invitere lytterne til at hjælpe med at finde nye figurer, der kan repræsentere en god hjælper eller ressource i historien.

 

I en professionel kontekst, f.eks. hvis du er rådgiver, pædagog, lærer eller terapeut, kan du bede en klient/barnet om at vise, hvordan han/hun føler, ved at bruge figurerne. Så beder du klienten/barnet om at tilføje hjælpe- figurer, der kan hjælpe ham/hende med at føle sig bedre tilpas og komme i kontakt med egne ressourcer.

I erhvervslivet kan du bruge Kittet til at udvikle et projekt. Først vælges figurer, der repræsenterer visionen/drømmen. Derefter tilføjes figurer, der ved, hvordan en drøm omsættes til en realistisk plan. Til sidst tilføres figurer, der kan sikre, at alt er sørget for, og der ingen åbenlyse fejl er. At visionen er på linje med de grundlæggende værdier virksomheden har.

Efterfølgende kan man lave et storyboard med billeder af processen indeholdende alle figurerne. Nu kan der tilføjes konkret handling og navne på dem, der vil tage sig af de forskellige opgaver i processen for at manifestere drømmen.

Mulighederne med WholeWorldPlay® er endeløse. Der er uendelige mange måder du kan anvende Kittet på, både i dit private og professionelle liv.

WholeWorldPlay® er en metode, der har sin anvendelighed hvor mennesker er i forandring og udvikling, og et ønske om at mærke livet.

                                                   Rigtig god fornøjelse

 

WholeWorldPlay® Kittet kan købes via Yes2Life´s hjemmeside
Et sæt WholeWorldPlay® Kit består af mere end 340 håndmalede figurer, der repræsenterer 8 kategorier indenfor den narrative symbolske verden.

Tre grå bakker med figurer og en blå bakke med modellersand. Alle bakker kommer med transparent låg.

Sættet kan transporteres i en 50 l sportstaske, vægt ca. 8kg.
Sandplay terapeuterne køber ofte en ekstra blå bakke, så de kan arbejde både med vådt og tørt sand.