1. år: Yes2Life NLP Practitioner & WholeWorldPlay® Facilitator

Formål for 1. året på Coach- og Psykoterapeut Uddannelsen

Yes2Life NLP Practitioner uddannelsen er 1. året af den 4-årige Psykoterapeut  uddannelse samt Yes2Life Coach & WholeWorldPlay® Facilitator uddannelse. Formålet er at lære de grundlæggende NLP værktøjer indenfor kommunikation, samarbejde og forandring samt kendskab til symbolisering og kreativitet.

Udbytte

Du får en grundig indføring i Next Generation NLP (udviklet på University of California fra 1970érn og frem til nu)  som metode, og du opbygger professionelle kompetencer, der på en blid, respektfuld og etisk forsvarlig måde hjælper dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces. Du bliver mere skarp på relationer og kommunikation.

Vi har undersøgt, hvad der generelt kendetegner et menneske, der har taget en Yes2Life NLP Practitioner og en Yes2Life NLP Coach uddannelse.

 • De er bedre til at kommunikere.
 • Går til udfordringer med nysgerrighed og energi, og de arbejder konstruktivt.
 • Går åbent, ærligt og ligeværdigt i dialog.
 • De er ikke bange for konflikter.
 • Skaber god trivsel blandt kollegaer.
 • Har mindre sygefravær.
 • Oplever glæde og tilfredshed i dagligdagen.
 • Samarbejder gerne med mange forskellige typer af mennesker.
 • Oplever øget selvværd, er i kontakt med egne værdier, etik og har nemt ved at udtrykke sig, og sætte grænser.
 • Kender sig selv – både de stærke og svage sider – og er mere i balance.
 • Arbejder bedre under pres og forandringer.

Alle med interesse i uddannelsen er velkommen. Som skole opfylder vi de kriterier, der skal til, for at du som færdiguddannet kan søge om optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening. Du kan læse om optagelseskriterierne her.

Du skal opfylde kriterierne, hvis du som færdiguddannet psykoterapeut ønsker optagelse i Psykoterapeut Foreningen.
Du er velkommen til at tage den 4-årige uddannelse, og efter bestået eksamen har du lov til at praktisere som psykoterapeut, det er ikke et krav, at du skal være medlem af Psykoterapeut Foreningen.
Nogle vælger at tage uddannelsen som lederuddannelse, andre som en personlig rejse.  Har du spørgsmål til uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte os.

IMG_0187

Indhold

Yes2Life NLP Practitioner – WholeWorldPlay ® Facilitator

Modul 1: Basal kommunikation og det at skabe helhedsorienteret forandring samt give tingene ny betydning. God egentilstand og essentielle arketypiske energier.

Modul 2: At komme bag det vi siger. Relationer og projektioner samt kroppens betydning og kropssproget, når vi skal have informationer fra det ubevidste.

Modul 3: Grundfølelser og følelsernes kommunikation samt Disneys kreativitets strategi.

Modul 4: Sindets ubevidste koder, strategier og NLP- værktøjet at modellere.

Modul 5: Værdier, overbevisninger, Mission og Vision.  Evaluering og afslutning.

WholeWorldPlay® Facilitator

I løbet af 1. og 2. året introduceres du løbende til WholeWorldPlay®

 Rammen for WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i traditionel Jungiansk Sandplay, hvor der arbejdes med figurer i sand. Forandringer, udvikling og processer kan vises som et symbolsk billede/metafor i WholeWorldPlay®. Når det symbolske billede er skabt suppleres der med coaching og facilitering for at skabe holdbare og bæredygtige resultater.

Mere information om uddannelsen - klik her

Yes2Life NLP Practitioner – WholeWorldPlay ® Facilitator

Modul 1: Basal kommunikation og det at skabe helhedsorienteret forandring samt give tingene ny betydning. God egentilstand og essentielle arketypiske energier.

Introduktion til NLP som metode. NLP ́s historie, 1.-2.-3. og Next Generation NLP.  Grundlæggende kommunikationsmodel. Sansernes betydning, øjenbevægelser og repræsentationssystemer. NLP-forudsætninger for at skabe effektive forandringer. Rapport/limbisk ressonans – hvordan vi bruger kropssprog og tonefald til at skabe tillid og kontakt. Kalibrering – at iagttage et andet menneskes kropssprog og stemmeføring som informationskilde. Forandringsmodel (NØGLE-modellen). Kriterier for velformede mål og økologi. Hvordan sikrer vi, at de løsninger, vi bruger, er både virkningsfulde og helhedsorienteret? Vi arbejder med det hele menneske, både tanker, følelser og krop.  Introduktion til Robert Dilt ́s metode, de logiske niveauer for forandring og integration.

Vi vil arbejde med feedback og det at skabe et godt og konstruktivt læringsmiljø.
Reframing og 6-trins reframing. At reframe vil sige at være i stand til at give tingene en ny betydning og forstå intentionen og formålet bag vores adfærd og handlinger. Reframing er en måde, hvorpå vi kan ændre eller udvide vores perspektiv og forståelse af os selv og andre.
I Next Generation NLP arbejder vi med at skabe en god egentilstand ud fra essentielle arketypiske energier.
Du bliver introduceret til arketyperne i dannelsen af selvet. Du vil lære at bruge disse energier i forhold til dig selv og i forhold til kontakten, med dem du arbejder med.

Modul 2: At komme bag om det vi siger. Relationer og projektioner samt kroppens betydning og kropssproget, når vi skal have informationer fra det ubevidste.

Det er især Virginia Satir og Frits Perls, der har inspireret til udviklingen af den spørgeteknik, der ligger i meta-modellen, til at komme ind i dybdestrukturen og få informationer fra afsenderens indre ubevidste univers. Endvidere vil vi lære at høre, hvilket abstraktionsniveau vi får informationer fra ud fra vores personlighedsstæk. Bevidsthedsmæssigt er der 4 forskellige steder, hvorfra vi kan se, høre, føle og tænke om os selv og hinanden. Det er vigtigt at kunne være sig selv, at sætte sunde grænser. At kunne være empatisk og sætte sig i andres sted og at kunne se tingene udefra samt reflektere og lære af vores relationer. At kunne opleve i et systemisk perspektiv.

Det, vi ikke bryder os om hos andre, handler ofte om ubevidste sider i os selv, som vi ikke ønsker at vedkende os. Disse ubevidste sider er ofte kimen til konflikter med andre mennesker. Positive projektioner handler om det, vi ser op til og beundrer hos andre. Når vi integrerer disse sider af vores personlighed, udvikler vi vores skjulte talenter.
Du vil lære, hvordan du følelsesmæssigt kan passe på dig selv i forhold til andres tilstande. Vi arbejder videre med at være grounded og centreret, hjemme i dig selv.

I NLP kalder vi fænomenet, at vores sind kæder indre og ydre sanseindtryk sammen for ankring. Bevidst anvendelse af ankring bruges til at bringe ressourcefyldte tilstande frem i mennesker, ligesom vi bruger ankring til at afbryde uhensigtsmæssige tilstande. Når vi gengiver virkeligheden i indre billeder, lyde, ord og kropsfornemmelser, er der et utal af forskellige måder, vi gør det på. Når vi gennem vores sanser oplever virkeligheden, sorterer underbevidstheden informationerne i forskellige koder. Afhængig af om vores tanker, forestillinger eller erindringer er positive eller ubehagelige, vil repræsentationen af indre billeder og lyde variere.

Modul 3: Grundfølelser og følelsernes kommunikation samt Disneys kreativitets strategi.

Vi har brug for hele spektret af følelser som et feedback-system til os selv og vores omgivelser. Når vi mærker vores følelser og ved, hvad de betyder, lærer vi os selv at kende, når vi udtrykker vores følelser, er det en mulighed for andre at lære os at kende. Alle følelser er vigtige, og vi skal lære at forstå og modtage, de budskaber de indeholder. Samtidig skal vi lære at udtrykke vores følelser på en hensigtsmæssig måde både overfor os selv og overfor andre. Vi lærer at byde alle følelser velkommen, så de bliver rummet og hermed kan de arbejdes med.

Vi vil endvidere arbejde med Disney ́s kreativitetsstrategi, som er en effektiv model til innovation, udvikling af nye ideer og projekter.  Du lærer at bruge de 3 arketypiske energier: Drømmeren, Realisten og Kritikeren.

Modul 4: Sindets ubevidste koder, strategier og NLP- værktøjet at modellere.

Et af de formål  der er i anvendelsen af NLP, er at kunne afkode de sindsprocesser, der ligger bag ethvert naturligt talent eller enhver tillært evne. Siden 70 ́erne har dygtige NLP-udøvere afkodet, hvad der ligger bag effektive strategier, som andre kan have gavn af i forhold til at udvikle tilsvarende evner og færdigheder. En hensigtsmæssig motivationsstrategi er afgørende for, om man kommer i gang med noget nyt. Det er bl.a. det, du skal hjælpe dine klienter med, samt finde nye og virkningsfulde strategier til at nå klientens mål.

De skal selvfølgelig selv gøre sig deres erfaringer og udvikle deres egne evner og færdigheder, strategien gør ikke arbejdet alene. Effektive strategier er et godt udgangspunkt til hurtigere at opnå ønskede resultater.

Vi skal lære at udforske repræsentationen af vores indre billeder, lyde, kropsfornemmelser og den indre dialog. Ved at bruge forskellige programmeringsværktøjer vil vi undersøge, hvad der sker, når vi ændrer repræsentationen af ubehagelige og blokerende forestillinger. Vi vil lære at skabe ressourcefyldte repræsentationer i forhold til at opnå vores mål, det vi ønsker os i forhold til os selv og samværet med andre. Vi vil arbejde med rotation af energien i vores repræsentationer.

Modul 5: Værdier, overbevisninger, Mission og Vision.  Evaluering og afslutning.

Det, vi ubevidst og bevidst tillægger værdi, er ofte relateret til vores identitet, det er de fundamentale principper, vi lever efter. Når vi lever efter vores værdier, har vi energi, overskud, lyst og motivation til at arbejde hen imod vores mål. Værdier fortæller os, hvad der er vigtigt at gå efter og bakkes op af vores holdninger og overbevisninger. Når vores værdier er i konflikt, eller vi lever efter andres værdier, som vi ikke kan identificere os med, bliver vi ofte tappet for energi og mister lysten og livsglæden. Vi lærer at spørge ind til værdierne og gøre bevidst brug af den viden, når vi sætter mål, tager beslutninger, skaber motivation samt bearbejder ubehagelige hændelser fra fortiden.

Henry Ford har engang sagt: ”Om du tror, du kan, eller om du tror, du ikke kan. I begge tilfælde har du ganske sikkert ret.”
Vores holdninger og overbevisninger spiller en afgørende rolle for, hvad vi tror, vi er i stand til at gøre både i forhold til vores evner, følelsesmæssigt og helbredsmæssigt.

Overbevisninger er en følelsesmæssig konklusion, som vi har draget ud fra nogle erfaringer, vi har gjort os. Overbevisninger er altså ikke virkeligheden, men en konklusion på vores oplevelser.

Vi skal lære om overbevisningernes natur, samt hvordan vi spørger ind til hæmmende overbevisninger. Vi skal lære om overbevisningers naturlige forandringsstadier, så vi bevidst kan forandre de overbevisninger, der ikke længere svarer til virkeligheden og samtidig opbygge stærke nye overbevisninger, som er med til at støtte gode positive forandringer.

I Next Generation NLP arbejder vi med det hele menneske, kroppen/det ubevidste, det kognitive og det kollektive ubevidste/feltet.
Vi vil arbejde med Vision og Mission i balance mellem væren og gøren ved brug af Circle of BalanceTM.

WholeWorldPlay® Facilitator

I løbet af 1. og 2. året introduceres du løbende til WholeWorldPlay®

Rammen for WholeWorldPlay® tager udgangspunkt i traditionel Jungiansk Sandplay, hvor der arbejdes med figurer i sand. Forandringer, udvikling og processer kan vises som et symbolsk billede/metafor i WholeWorldPlay®. Når det symbolske billede er skabt suppleres der med coaching og facilitering for at skabe holdbare og bæredygtige resultater.

Når vi arbejder med mennesker, både intellektuelt og kreativt, bliver processen og dermed også resultatet mere i overensstemmelse med hvem vi er. Der frigives kraft og energi til det konkrete arbejde, der skal udføres. Det kommitter den enkelte, og skaber øget motivation.

Vores erfaring er, at når der gives plads til non-verbal refleksion og et kreativt udtryk, bliver resultatet langt bedre og på sigt mere holdbart og etisk.

”Leg er et universelt element i barndommen. Leg er et begreb i sig selv, der ikke kan begrænses til et bestemt samfundspsykologisk, universelt synspunkt eller til et bestemt civilisationsniveau. Leg har eksisteret i alle kulturer og i alle kendte historiske perioder. Den kan beskrives som en overordnet biologisk form, gennem hvilken samfundet udtrykker sin fortolkning af livet og verden”   Luria 1966

WholeWorldPlay® er specielt anvendeligt til at arbejde med coaching og facilitering af f.eks.: samarbejde, teambuliding, værdi-, vision- og målafkalring, forskellige faser i udarbejdelsen af projekter, ledelse, branding, håndtering af konflikter

Metoden bygger på Inge Ludvigsens mange års erfaring fra coaching og facilitering af processer i erhvervslivet.

 

 


Pris 27.500,00 kr.

Prisen inkluderer 5 moduler ialt 16 undervisningsdage + 6 supervisionsdage. Samt en manual og undervisningsvideo´er.


Tilmelding

Afdragsordning

Uddannelsen foregår hos Yes2Life, Nygade 31B , 8600 Silkeborg

Holdopstart i 2023

Yes2Life NLP Practitioner, 1. året. Hold 1, 2023
Modul 1: Fre 20.-søn. 22. januar
Modul 2: Ons 22. – fre 24. marts
Modul 3: Tors d. 15.-lør 17. juni
Modul 4: Fre 27.-søn 29. oktober
Modul 5: Tors 23.-søn 26. november

Holdet starter og der er 4 ledige pladser tilbage.

Yes2Life NLP Practitioner, 1. året. Hold 2, 2023
Modul 1: Fre 23.-søn 25. juni
Modul 2: Tors 24. – lør 26. august
Modul 3: Fre 15. – søn 17. september
Modul 4: Fre 27.-søn 29. oktober
Modul 5: Tors 23.-søn 26. november

Yes2Life NLP Practitioner, 1. året. Hold 1, 2024 opstart 2.-4. februar
Yes2Life NLP Practitioner, 1. året. Hold 2, 2024 opstart 24.-26. maj
Se alle datoer i kalender for 2024

—————————————————————————–

Er du interesseret i at starte på Yes2Life NLP Practitioner uddannelsen
Kontakt  os for at høre nærmere.

Se handelsbetingelser her