Metoder på Psykoterapeut Uddannelsen

På uddannelsen lærer du Next Generation NLP som den grundlæggende og gennemgående metode samt Sandplay, Spædbarnsterapi og Systemisk Opstilling/Familieopstilling.

Hvad er NLP?

NLP, Neuro Lingvistisk Programmering har siden sin begyndelse i 70´erne være i rivende udvikling og bruges i dag inden for psykoterapi, pædagogik, ledelse, kommunikation og samarbejde, psykosomatik og smertelindring, coaching og konflikthåndtering, formidling samt personlig udvikling.
NLP indeholder viden om det menneskelige sind – hvilke ubevidste sindsprocesser, der ligger til grund for en lang række menneskelige evner og kvaliteter.
Vi bruger alle sammen NLP i hverdagen. Vi ser indre billeder, hører indre lyde, har en indre dialog og registrerer kropsfornemmelser. Alt efter hvilken karakter vores indre univers har, resulterer det i rare og trygge følelser eller ubehagelige og utrygge følelser. Ved hjælp af NLP kan vi indbygge nye valgmuligheder i det indre univers, og vores opfattelse af virkeligheden bliver udvidet, vi oplever at blive mere fleksible, får lettere ved at opnå det vi ønsker for os selv og for vores relationer til andre mennesker.
Måden vi bruger sindet på, er afgørende for hvor talentfulde og ressourcefyldte vi er.
Ophavsmændene Richard Bandler og John Grinder startede dette studie i 1970´erne på University of California. De undersøgte de mønstre eller ”programmer” der bliver skabt af samspillet mellem nervesystemet ”neuro” og de sproglige strukturer ”lingvistisk”, og deres indflydelse på vores krop og adfærd. Fra et NLP perspektiv er det denne interaktion, der producerer både effektiv og ineffektiv adfærd, og er ansvarlig for processerne bag både menneskelig ekspertise og patologi.
Mange af de færdigheder og teknikker vi bruger i NLP blev udviklet ved at observere mønstre af høj kvalitet fra fremragende udøvere fra forskellige områder, herunder psykoterapi, forretning, kunst, videnskab, jura og uddannelse. Formålet med denne type af undersøgelser ( i NLP kalder vi det modellering), er at opdage de strukturer, der gør forskellen mellem dårlige – gennemsnitlige og ekstraordinære resultater. I NLP modellerings processen fokuserer vi mere på at afsløre, hvordan folk gør, hvad de gør, snarere end at beskrive, hvad de gør. Vi spørger: ”Hvordan ved du det?” eller ”Hvordan gør du det?”
Mange Next Generation NLP idéer og processer er opstået fra en dybere fornyet gennemgang af bidrag fra personer, der tjente som de oprindelige modeller for mange af de første generations NLP principper og teknikker:
Milton H. Erickson – hypnose
Virginia Satir – familieterapi
Fritz Perls – gestaltterapi
Gregory Bateson – system teori og systemisk terapi

NLP har altid fastholdt, at ”kortet ikke er terrænet”. Det betyder at vi oplever ”virkeligheden” forskelligt. Det er også vigtigt at huske på, at på mange måder ”er terrænet ikke terrænet”, fordi terrænet er i konstant forandring. Hvad verden har brug for fra NLP i det 21. århundrede er anderledes end i slutningen af 1970´erne, da NLP først kom frem. Der er nye udfordringer, nye muligheder og et skiftende fokus fra en mere individuel orientering til en der omfatter økologi af hele systemet eller ”feltet”.

NLP har integreret nyttig viden og processer fra andre kilder, nogle af de mest bemærkelsesværdige bidrag kommer fra:
Stephen Gilligan – Gabrielle Roth – Richard Moss – Ken Wilber – Eugene Gendlin – John Welwood – Bent Hellinger – Harville Hendrix – Donald Epstein – Rubert Sheldrake – Timoty Gallwey og Carol Pearson.
Denne nye viden betegnes som Next Generation NLP, og det er denne viden vi hos Yes2Life formidler.
Således arbejder Next Generation NLP med interaktionen mellem tre forskellige ”sind”/intelligenser:
Et kognitivt sind, der udspringer fra den kognitive hjerne, det mere bevidste
Et somatisk sind, centreret i kroppens intelligens, det mere ubevidste
”Field mind”, feltet: der kommer fra vores forbindelse og relationer, også med større systemer omkring os. Det kollektive ubevidste, bl.a. arketyperne.

Derfor analytisk/jungiansk teori integreret med NLP

NLP´en har sin store force i at afdække de strukturelle elementer, og skabe resultater i det kognitive og adfærdsmæssige samt neurotiske og psykosomatiske område. Den analytiske/jungianske teori (Jung, Neumann, von Franz, Skogemann, Vedfledt, Klein, Winnicott, Stern m.fl.) giver et teoretisk fundament omkring psykens struktur, personlighedsudvikling, komplekser, symboler, arketyper, eventyr, myter og drømme. Endvidere en forståelse af komplekse problemstillinger omkring det neurotiske felt.

Det har været vigtig for Yes2Life at give de studerende et teoretisk fundament der understøtter NLP som metode. NLP der nu er i sit tredje årti, har som fagområde udviklet sig betydeligt siden dets begyndelse i midten af 1970´erne. Teorien understøtter specielt den udvikling NLP har været igennem siden 90´erne på University of California.

Derfor sandplay som metode integreret med NLP

I NLP arbejde vi i forvejen med symbolisering og sandplay er et supplement til at udtrykke det mere ubevidste. Sandplay er på en gang aflastende og udviklende. Det særlige ved at arbejde terapeutisk med sand, vand og figurer er, at man kan udtrykke sig selv og gennem symboliseringen få adgang til dybere lag i psyken. Billedet som fremkommer, giver mulighed for dialog mellem det rationelle og irrationelle i psyken og udfordrer nænsomt både det intellektuelle og kropslige forsvar.
Sandplay som terapeutisk metode er udviklet i 1950´erne af analytiker Dora Kalff. Hun skabte den form for sandplay vi nu anvender på baggrund af C.G. Jungs teorier om de ubevidste, kreative kræfter i menneskets psyke. I dag bruger vi metoden i en bredere psykologisk kontekst.
Sandplay er en virksom psykoterapeutisk metode som giver mulighed for at arbejde med ordløse, blokerede og komplekse udviklingsprocesser hos både voksne og børn.
Sandplay tager udgangspunkt i at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende og selvreparerende system. Når et menneske er i et trygt og støttende rum, vil psyken søge mod størst mulig healing ved at udtrykke sig i det legende, kreative symbolsprog.
Sandplay er velegnet i forhold til mange tidstypiske lidelser.

Som sandplay terapeut får man mulighed for at arbejde med dybe, ubevidst lag i psyken, hvilket kræver at terapeuten kan rumme og håndtere komplekse udviklingsprocesser.
De studerende lærer sandplay metoden på deres 3. studie år. De lærer også at integrerer NLP, spædbarnsterapi  og familiekonstellationer i sandplay, så de kan arbejde integreret med det hele menneske.

Derfor spædbarnsterapi og familiekonstellationer

På 4. året lærer de studerende spædbarnsterapi. I NLP manglede vi en metode til behandling af tidlige traumer. Spædbarnsterapi er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, og hendes elev Caroline Eliacheff. Metoden, som den praktiseres i Danmark, er udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen.
Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling. De væsentligste budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”.

Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv. Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling, målrettet til det lille traumatiserede barn, metoden kan også anvendes til forløsning af traumer generelt.

Siden 2013 har vi tilføjet mere viden omkring familiekonstellationer baseret på Bert Hellinger, der er ophavsmanden til denne metode.Her lærer du om de skjulte dynamikker, som vi alle er en del af og påvirkes af dagligt.  Jung snakkede om det kollektive ubevidste, i dag taler vi om feltet, traumevandring og epigenetik.

Hvordan arbejder vi så med de dynamikker, som i det skjulte påvirker os hver dag, som kan være årsag til symptomer og tilbagevende problemer, der kan være svære at forandre?
Vi arbejder med disse dynamikker i Familieopstillinger, Organisatoriske opstillinger og Systemisk arbejde.

 En opstilling kan foregå i en gruppe med levende repræsentanter eller det kan foregå med objekter.
En opstilling bringer fundamentale sandheder om et hvilket som helst system frem i lyset. Det viser sig ved den måde, repræsentanterne/objekterne forholder sig til hinanden på.
Når vi kan se eller sanse realiteterne som de virkelig er, kan vi gøre noget ved det.
Familiekonstellationer er en metode med meget lidt snak og mere handling.  Er meget anvendelig til tilbagevendende problematikker og til situationer, hvor du ikke aner hvad årsagen er til de symptomer du oplever.

 Metoden bruges i dag ikke kun til familierelaterede problemer, men også i organisatoriske sammenhænge, inden for politik, i krigs- og konfliktområder, på skoler og uddannelsesinstitutioner, som parterapi og individuel terapi.

Det er mønstre i familiesystemet, som når de ikke bliver bevidstgjorte, kan vandre i systemet igennem flere generationer. Det kan være familiemedlemmer der er ekskluderet, døde børn, traumatiske hændelser, krigs oplevelser, snyd og bedrag.  Her er der fokus på det som ingen kan huske, og det vi ikke taler om.
I Familiekonstellationer lærer vi at give tingene sin rette plads og vi lærer at indtage vores rette plads. Vi lærer at give det tilbage som ikke er vores, og kun bære vores egen smerte. Målet for alle opstillinger er styrke og udvikling, fred og kærlighed.

Hos Yes2Life er vi uddannet hos Jessica Riberi fra Chile, Svagito Liebermeister fra Tyskland,  Morten Hjort fra Holland, Martijn Meima fra Holland og Phillip Kutzelmann fra Tyskland. Metoden defineres som systemisk, og man skifter focus fra det enkelte individ til det netværk af relationer vi er en del af. Denne metode er vigtig i arbejdet med feltet/ det kollektive ubevidste.

Hvorfor NLP som grundlag for uddannelsen – integreret med analytisk/jungiansk teori samt sandplay, spædbarnsterapi og familiekonstellationer som metode

Alle generationerne i NLP´s udvikling har bidraget med noget ekstraordinært og vigtigt, der tilsammen og i integreret form giver os uanede muligheder for vækst og udvikling.
Tidligere generationer i NLP lagde stor vægt på klarhed og teknikker. Next Generation NLP fastholder dette fokus, og udvider det til at integrere de kvaliteter og principper der er i ”skønhed” og ”æstetik”. Æstetik er en gren af filosofien, der beskæftiger sig med natur, skabelse og værdsættelse af skønhed. Skønhed og æstetik skaber balance til de mere tekniske redskaber og færdigheder i NLP. Til sammen kan disse to sider af NLP give impuls til at forfølge visdommen i at fremme en større ”enhed/intelligens/visdom”, og et dybere forhold til de forskellige dele af det menneskelige sind.

I denne ekspansion af NLP bevæger vi os fra det rent tekniske aspekt af NLP til områder af det ubevidste, kroppen, metaforer, symboler, ritualer og feltet.
NLP er i stadig udvikling gennem den fortsatte praksis med modellering. Så længe der er nye menneskelige fænomener at modellere vil omfanget af NLP vokse og tilpasse sig vores tid og menneskelige udvikling.
Hos Yes2Life har vi de sidste 20 år været i gang med at integrere NLP med symbolisering/sandplay/ analytisk psykoterapi/det kollektive ubevidste/arketyper/ spædbarnsterapi samt familiekonstellationer.

Vi har hos Yes2Life p.t. afsluttet 6 årgange færdiguddannede psykoterapeuter, og får positive tilbagemeldinger på de resultater de opnår med deres klienter.
Vi er endvidere med i et internationalt netværk af Next Generation NLP udøvere, og bidrager til at udvikle og inspirere andre. Inge  Ludvigsen bliver bl.a. brugt som gæstelærer med det, der er udviklet hos Yes2Life i Finland, Holland, Chile og Canada.